Aanvullende Voorwaarden en Gedragscode voor aanbieders

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID, BEGRIPPEN

1.1

Deze aanvullende voorwaarden voor Aanbieders (“Aanvullende Voorwaarden”) zijn onderdeel van en onlosmakelijk verbonden aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden die Pararius hanteert richting Gebruikers van de Website www.pararius.nl en alle overige door Pararius aangeboden diensten. Aanbieders zijn dan ook zowel aan deze Aanvullende Voorwaarden gebonden als aan de genoemde Algemene Gebruiksvoorwaarden.

1.2

De in deze Aanvullende Voorwaarden gehanteerde begrippen (herkenbaar aan een hoofdletter) zijn ofwel gedefinieerd in de begrippenlijst van de eerdergenoemde Algemene Gebruiksvoorwaarden, of zullen hieronder worden gedefinieerd.

ARTIKEL 2 - GEDRAGSCODE

2.1

Gedragscode: Aanbieders dienen te allen tijde conform de in dit artikel vervatte “Gedragscode” te handelen.

2.2

Algemeen: De Aanbieder zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van Pararius. Relevante tuchtrechtelijke regels zullen strikt worden nageleefd door de Aanbieder.

2.3

Toestemming Verkoper/Verhuurder: Een Aanbieder is enkel bevoegd een Woning op de Website te plaatsen met uitdrukkelijke exclusieve toestemming van de betrokken Verkoper/Verhuurder. Deze exclusiviteit heeft uitsluitend betrekking op de op de plaatsing van de Woning op de Website (zie hiertoe artikel 2.4(d). Deze exclusieve toestemming voor plaatsing op de Website moet voorzien zijn van een schriftelijke of digitale handtekening. Een voorbeeld van een toestemming conform de eisen van Pararius is op te vragen ten kantore van Pararius of hier te downloaden.

2.4

Aanmelden van Woningen:

  1. De Aanbieder kan enkel Woningen op de Website van Pararius aanbieden (“Aanmelden”) indien hiervoor toestemming van de betrokken Verkoper/Verhuurder is verkregen conform artikel 2.3.
  2. De Aanbieder zal geen Woningen Aanmelden indien deze niet op korte termijn, dat wil zeggen tenminste binnen 3 (drie) maanden na het moment van aanmelden, voor verhuur/verkoop beschikbaar zijn, tenzij het een nog op te leveren nieuwbouwproject betreft.
  3. De Aanbieder dient de betrokken Verkoper/Verhuurder op de hoogte te brengen van het feit dat slechts één Aanbieder, per keer dat een Woning beschikbaar is, de mogelijkheid heeft deze Woning op Pararius te plaatsen. Het is voor Verkoper/Verhuurder weliswaar mogelijk een verhuuropdracht aan verschillende kantoren, Aanbieder of niet, te verstrekken. Echter de toestemming voor het Aanmelden van de Woning op de Website kan slechts aan één Aanbieder worden verstrekt.
  4. De Aanbieder zal zich bij Aanmelden van een Woning op de Website beperken tot het adverteren van de Woning. De Aanbieder zal bij het toevoegen van de aanbiedingstekst voor een Woning op de Website absoluut geen URL, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, bedrijfsnaam, logo of adres van het eigen kantoor gebruiken. De Aanbieder zal bij het plaatsen van foto’s van een Woning geen logo of andere bedrijfsgegevens toevoegen. De Aanbieder zal wel bedrijfsgegevens en logo’s toevoegen aan het bedrijfsprofiel dat Aanbieders dienen aan te maken op de Website.
  5. Als een Aanbieder bij het Aanmelden van een Woning (beeld)materiaal op de Website plaatst (zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke), garandeert de Aanbieder hier rechtsgeldig toe bevoegd te zijn. De Aanbieder vrijwaart Pararius in dit kader voor alle mogelijke aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraken die zien op schending van intellectuele eigendomsrechten (vergelijk ook artikel 8.5 en 9.2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden).
2.5

Afmelden van Woningen: Indien een Woning niet langer beschikbaar is of de betrokken Verkoper/ Verhuurder de toestemming aan de Aanbieder heeft ingetrokken zal de Aanbieder de Woning direct van de Website verwijderen (“Afmelden”).

2.6

Onderlinge verhouding Aanbieders:

  1. Aanbieders streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid, vertrouwen en respect voor ieders expertise.
  2. Een Aanbieder die een toestemming voor het plaatsen van een Woning op de Website ontvangt welke toestemming reeds eerder aan een andere Aanbieder werd verstrekt, is in het belang van de betrokken Verkoper/ Verhuurder gehouden, deze toestemming slechts na overleg met de andere Aanbieder en onder overlegging van een intrekking van de opdracht van de betrokken Verkoper/ Verhuurder aan de andere Aanbieder te aanvaarden, daar slechts één Aanbieder de Woning op de Website kan aanbieden.
  3. Indien een Aanbieder meent dat een andere Aanbieder in strijd handelt met deze Gedragscode worden zowel de betrokken Aanbieder als Pararius hiervan direct op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 3 - UITSLUITING VAN DEELNAME AAN PARARIUS

3.1

Indien niet conform deze Aanvullende Voorwaarden (en de daarin vervatte Gedragscode in het bijzonder) wordt gehandeld, of in strijd wordt gehandeld met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, is Pararius te allen tijde gerechtigd alle door de desbetreffende Aanbieder Aangemelde Woningen van de Website te verwijderen (ofwel tijdelijk te blokkeren) en de desbetreffende Aanbieder (al dan niet tijdelijk) alle toegang tot de systemen en/of data en alle overige diensten van Pararius te ontzeggen. Alle kosten die Pararius als gevolg van deze uitsluiting maakt, waaronder begrepen aanspraken van derden die menen dientengevolge schade te hebben geleden, komen voor rekening van de betrokken Aanbieder.

ARTIKEL 4 - DIVERSEN

4.1

Pararius kan deze Aanvullende Voorwaarden en de daarin vervatte Gedragscode te allen tijde (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat de Aanbieder na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van Pararius gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

4.2

Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Aanvullende Voorwaarden door Pararius heeft niet tot gevolg dat Pararius afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip wel af te dwingen.

4.3

Afspraken die afwijken van deze Aanvullende Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met Pararius overeen zijn gekomen.

4.4

Indien een of meerdere bepalingen van deze Aanvullende Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt/worden verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.

4.5

Deze Aanvullende Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd.

ARTIKEL 5 – VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

5.1

Vragen, opmerkingen of klachten over de Website, deze Aanvullende Voorwaarden of de dienstverlening van Pararius kunt u indienen door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email: info@pararius.nl. Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 7 dagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.

Pararius BV

Kvk nummer 34242388
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam

info@pararius.nl
T: 020-4712111
F: 020-6734233

Versie 28 januari 2016