Privacy policy

Inleiding

Pararius B.V. is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze diensten, websites, apps en sociale media kanalen (hierna: ‘Pararius platform’). Pararius respecteert de privacy van alle gebruikers en hecht er belang aan dat persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, conform de toepasselijk privacywetgeving worden verzameld, verwerkt, bewaard en beveiligd. Het privacybeleid van Pararius wordt in deze Privacy policy uiteengezet.

Welke gegevens worden er verwerkt

Persoonsgegevens worden rechtstreeks door woningzoekenden, verkopers, makelaars, woningontwikkelaars of (andere) geïnteresseerden (hierna: ‘gebruiker’) verstrekt, bijvoorbeeld wanneer er een account wordt aangemaakt met een zoekprofiel, bij aanmelding voor een nieuwsbrief, bij het aanmaken van een kantoorprofiel of wanneer er van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt.

Voor het aanmaken van een persoonlijk Pararius account zijn de navolgende gegevens noodzakelijk: voor- en achternaam, e-mailadres. Onze systemen leggen daarnaast het IP-adres vast van de internetverbinding van het apparaat waarmee je onze website hebt bezocht. Daarnaast kun je vrijwillig je telefoonnummer invullen. Je kunt via het Pararius platform ook zonder persoonlijk Pararius account bepaalde diensten afnemen waarbij je (persoons)gegevens invult en wij deze dus verwerken.

Voor het aanmaken van een kantooraccount zijn de navolgende gegevens noodzakelijk: kantoornaam, kantooradres en e-mailadres. Daarnaast kun je vrijwillig de navolgende (persoons)gegevens invullen van jezelf of een collega: naam, pasfoto, e-mail, telefoonnummer, geslacht, functie, social media accounts. Indien je de persoonsgegevens van een ander invult of wijzigt dien je daarvoor toestemming te hebben verkregen van de betreffende persoon. 

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens via cookies, raadpleeg ons cookiebeleid.

Doel van de verwerking van de gegevens

Pararius gebruikt de persoonsgegevens van gebruikers in voorkomende situaties voor de volgende doeleinden:

a) Gebruik van de website en het account

Pararius gebruikt de door jou verstrekte (persoons)gegevens voor de levering van de door jou, via het Pararius platform, gevraagde diensten (om de overeenkomst met jou uit te voeren). Dit kunnen de navolgende diensten zijn: een berichtenservice met het aanbod van woningen dat past bij het door jou opgegeven zoekprofiel, het bewaren van woningen, het aanbieden van jouw woning  en het melden van onjuistheden bij woningen. 

Daarnaast kan Pararius je in het kader van onze diensten serviceberichten sturen. Dit wordt gedaan voor ons en jouw gerechtvaardigd belang om jou op de hoogte te houden van relevant service informatie. 

b) Het faciliteren van contact tussen adverteerder en woningzoeker 

Wanneer je als woningzoekende via het Pararius platform een bericht stuurt naar een adverteerder van een woning (een makelaar, verkoper, projectontwikkelaar e.d.) worden jouw contactgegevens naar de adverteerder meegestuurd zodat deze contact met je kan opnemen. De adverteerder is niet verplicht om dit te doen. 

De gegevens worden alleen met de adverteerder gedeeld wanneer je zelf een bericht naar de adverteerder stuurt via het Pararius platform. Dit wordt gedaan voor het uitvoeren van de overeenkomst (het mogelijk maken van deze dienst).

De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die deze ten behoeve van zijn dienstverlening in het kader van het Pararius platform verwerkt. Pararius draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en adviseert je kennis te nemen van de privacyverklaring van de desbetreffende adverteerder. Deze informatie kun je veelal vinden op de website van de desbetreffende adverteerder.

c) Marketing

Pararius gebruikt de gegevens om jou advertenties te tonen en e-mailberichten te sturen. Indien je daar mee akkoord bent gegaan, gebruikt Pararius jouw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven (daarin kunnen ook berichten staan van de bij Pararius aangesloten partners welke actief zijn binnen het wonen domein) en andere elektronische berichten over onze producten en diensten.

d) Social sites

Wanneer je een account aanmaakt op de Pararius website kun je ervoor kiezen jouw social media account te koppelen aan het Pararius platform. Als je dit doet, kun je ook via social media inloggen op het Pararius platform. We verwerken jouw gegevens in dit kader alleen zodat je kunt inloggen op het Pararius platform en dus voor het uitvoeren van dit deel van de overeenkomst met jou. Voor zover je het social media platform voor andere zaken gebruikt, verwijzen we je voor informatie over deze verwerkingen naar het privacy-beleid van het betreffende social media platform.

e) Genereren traffic

De woningen die op het Pararius platform worden aangeboden kunnen, met vermelding van het adres, worden doorgezet op andere websites voor het genereren van traffic naar de Pararius website. Pararius heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang teneinde het woningaanbod zo breed mogelijk kenbaar te maken bij woningzoekenden.

f) Personalisatie

Met behulp van cookies kan Pararius de content en advertenties op het Pararius platform afstemmen op jouw interesses zodat het platform voor jou relevanter wordt. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij toestemming, zie daarover meer in ons cookiebeleid.

g) Onderzoek

De gegevens uit jouw Pararius account en de door jou op het Pararius platform verstrekte gegevens kunnen door Pararius gebruikt worden voor kwaliteits- en marktonderzoek ter verbetering van haar dienstverlening richting gebruiker. Pararius zorgt ervoor dat de gebruikte gegevens en uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele gebruikers.

h) Financiële administratie

We verwerken beperkte informatie (contactgegevens van contactpersonen bij adverteerders) voor het bijhouden van een financiële administratie om aan onze fiscale administratie verplichtingen te voldoen. Dit wordt derhalve gedaan op basis van een wettelijke verplichting. 

i) Klachten

Gebruikers kunnen klachten over andere gebruikers met ons delen. Wij moeten dan gegevens met betrekking tot de klacht, inclusief indien van toepassing de naam van de klager en de persoon op wie de klacht betrekking heeft verwerken. Dit wordt gedaan op basis van ons gerechtvaardigd belang en dat van de klager en beklaagde dat de klacht zorgvuldig in behandeling wordt genomen. Het kan zijn dat het nodig is om (informatie over) een klacht te delen met derden, zoals een advocaat die namens de klager informatie opvraagt. Als klachten worden gedeeld zal Pararius die proberen te anonimiseren, om de privacy van de klager te beschermen. 

j) Communicatie

Wanneer wij met jou communiceren, verwerken wij ook jouw persoonsgegevens, zoals (indien van toepassing) jouw naam, emailadres, telefoonnummer, social media account informatie en (andere) persoonsgegevens in berichten met jou. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang en dat van jou om met elkaar te kunnen communiceren.

k) Illegale activiteiten 

Bij vermoeden of constatering van illegale activiteiten, kan Pararius gegevens delen met derden, zie daarover meer hieronder bij ‘Verstrekking van persoonsgegevens aan derden’. Zij doet dit op basis van een wettelijke verplichting, of haar gerechtvaardigd belang dan wel dat van een betrokken derde.

Verstrekking persoonsgegevens aan verwerkers

Pararius zal de persoonsgegevens aan verwerkers ter beschikking stellen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens volgens onze instructies en onder onze verantwoordelijkheid. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die Pararius met deze partijen sluit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Pararius kan persoonsgegevens aan derden verstrekken indien je daarvoor toestemming of opdracht hebt gegeven, zoals het verstrekken van informatie van woningzoekenden aan adverteerders zoals hiervoor aangegeven of het beschikbaar stellen van via cookies verzamelde informatie om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen (zie ons cookiebeleid).

Voor het genereren van traffic naar de Pararius website teneinde het woningaanbod zo breed mogelijk kenbaar te maken bij woningzoekenden worden (adres)gegevens over de woningen gedeeld met de websites waar het woningaanbod op wordt doorgeplaatst.

Ook verstrekt Pararius persoonsgegevens aan derden, indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting). Zie ook artikel 6.3, 7.1.c. van de Gebruiksvoorwaarden en artikel 2.9.c. van de Aanvullende Voorwaarden. We delen niet meer informatie dan noodzakelijk.

Beveiligingsmaatregelen

Pararius respecteert de privacy van iedere gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Zo heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot jouw gegevens om verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking te voorkomen.

Bewaartermijnen

Pararius zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven genoemde doeleinden en om te voldoen aan wet- en regelgeving. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. 

Pararius bewaart jouw persoonsgegevens zolang je ingeschreven staat voor een of meerdere zoekopdrachten en/of nieuwsbrieven. Indien je twee jaar niet actief gebruik hebt gemaakt van het Pararius platform sturen wij je eenmalig een e-mail om je erop te attenderen dat we de persoonsgegevens zullen vernietigen als je geen actie onderneemt. Wanneer activiteit uitblijft zal Pararius de persoonsgegevens vernietigen.

Rechten van gebruikers

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor jouw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kun je contact opnemen met onze klantenservice via privacy@pararius.nl. 

Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden door een e-mail te versturen aan privacy@pararius.nl. Ook kun je op ieder moment jouw toestemming intrekken voor zover Pararius jouw persoonsgegevens op deze grondslag verwerkt.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om jouw identiteit deugdelijk vast te stellen en/of het recht hebben een bepaald verzoek, al dan niet deels, te weigeren. Tevens is het mogelijk om online zelf je gegevens te verwijderen of te corrigeren. Dit kun je doen via de ‘Profiel’ pagina op je persoonlijke pagina op www.pararius.nl.

Vragen en klachten

Indien er vragen of klachten over deze Privacy policy zijn en/of de wijze waarop Pararius gebruik maakt van persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld. Zo kunnen wij je van dienst zijn bij het vinden van een passende oplossing.

Telefonische klantenservice

+31 (0)20 - 4712111

Per mail

privacy@pararius.nl

Postadres

Pararius B.V.

T.a.v. Klantenservice

Blaak 555

3011 GB, Rotterdam

Aanpassen Privacy policy

Pararius kan de Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie van de Privacy policy op de website te plaatsen. Pararius zal je informeren over belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld door je een mail te sturen of door een melding op de website te plaatsen.

Deze Privacy policy is voor het laatst gewijzigd op: 12 juli 2021